Hukuk maslahatlary

Hukuk Dünýäsi Kompaniýasyny esaslandyryjylaryň we onuň hünärmenleriniň Türkmenistanyň ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, hukuk goraýjy edaralarynda, nebitgaz we senagat toplumlarynda, şeýle hem ýurdumyzyň gaýry ýuridiki şahslarynyň düzüm birliklerinde iş döwri bolan uly iş tejribeleri bardyr.


Giňişleýin

Sizde hukuk häsiýetli sorag ýüze çykdymy?

Onda biziň hyzmatlarymyz Siz üçin.

Korporatiw hukugy

Korporatiw gurluşy üýtgetmek, şol sanda emläkleri geçirmek we batmaklyk.

Gönümel maýa goýumlar

Nebitgaz kompaniýalarynyň gatnaşmagyndaky geleşikleri hukuk ugrukdyrmasy (alyp barmak).

Arbitraž kazyýet önümçiligi

Arbitraž kazyýet işlerine gatnaşmak üçin zerur resminamalary taýýarlamak.

Zähmet we migrasiýa kanunçylygy

Zähmet şertnamalaryny baglaşmak we ýatyrmak.

Döwletiň ygtyýarnamalar we rugsatlar boýunça talaplaryny berjaý etmek we ýerine ýetirmek

Standart talaplarynyň we bu ulgamda kompaniýanyň alyp barýan korporatiw syýasatyna toplumlaýyn barlag geçirmek.