Biziň kompaniýamyzyň esasy gündelik alyp barýan ussatlyk hukuk hyzmatlarynynyň we işleriniň görnüşleri alýar:

· Korporatiw gurluşy üýtgetmek, şol sanda emläkleri geçirmek we batmaklyk;

· Tebigy baýlyklary gazyp almak ( nebit, gaz we himiýa senagaty);

· Gönümel maýa goýumlar (Hususy kapital);

· Kazyýet we arbitraž kazyýet önümçilikleri;

· Zähmet we migrasiýa kanunçylygy;

· Korporatiw dolandyrmagyň meseleleri, şol sanda ýuridik şahslaryň dolandyryş edaralary baradaky düzgünnamalary işläp-düzmek;

· Paýdarlaryň arasyndaky ylalaşygyň gurluşyny işläp düzmek;

· Ýuridik resminamalary (aluw-satuw şertnamalary, dilhaty şertnamalar, paýdarlar ylalaşyklary we ş.m.) taýýarlamak we olary tassyklatmak;

· Korporatiw etikasy;

· Kärhanalary, şahamçalary wekillikleri, ýerli we daşary ýurt ýuridik şahslaryň aýrybaşgalanan düzümlerini döretmek, üýtgedip gurmak we ýatyrmak.

· Nebitgaz kompaniýalarynyň gatnaşmagyndaky geleşikleri hukuk ugrukdyrmasy (alyp barmak);

· Bilelikdäki karhanalary we düzüm gurluşlaryny goşmak bilen, korporatiw işe goldaw bermek;

· Kärhanalary maliýeleşdirmegiň kanunçylygynyň hukuk ugrukdyrmasy;

· Tebigaty goraýyş kanunçylygy boýunça maslahatlary bermek;

· Kompaniýalaryň işleri bilen bagly daşky gurşawyň hapalanmagy baradaky hak isleg arzalar boýunça işleri alyp barmak;

· Magdanly ýerleri peýdalanma we ygtyýarlandyrmak meseleleri boýunça, we önümi paýlaşmak ylalaşygyna gol çekmek barada maslahatlary bermek.

· Arbitraž kazyýet işlerine gatnaşmak üçin zerur resminamalary taýýarlamak;

· Jedelleri kazyýetden öň döwürde alyp barmak;

· Arbitraž kazyýetleriniň, umumy ýurisdiksiýaly kazyýetleriň kazyýet mejlislerinde müşderiniň bähbitlerine wekilçilik etmek;

· Hukuk goraýjy edaralar bilen ylalaşykly hereketler, arbitraž kazyýet çözgütleriniň ykrar edilmeginde, we kazyýet we arbitraž kazyýetleriniň çözgütleriniň ýerine ýetirilmeginde kömek bermek;

· Jedellerde müşderileriň bähbitlerine, şol sanda ýuridik şahslaryň işlerini gaýry görnüşli düzgünlere geçirmekde (restruktarizasiýa) we batyp galmak bilen bagly jedellerde, karz berijileriň komitetlerinde we ýygnaklarynda, wekilçilik etmek.

· Zähmet şertnamalaryny baglaşmak we ýatyrmak;

· Işgäri bir kompaniýadan başga kompaniýa geçmegi bilen bagly meseleleri çözmek;

· Zähmet jedelleri we işgäri işden çykarmak bilen bagly meselelerde maslahat bermek;

· Daşary ýurtly işgärleri işe kabul edilmegini, olaryň çagyryş hatlaryny we wizalaryny resmileşdirmek boýunça maslahat bermek;

· Içerki iş alyp barmak önümçiliginiň we uly hukuk namalary işläp düzmek;

· Şahsy maglumatlary goramak ulgamyny düzgünleşdirmek, kompaniýanyň işgärleri bilen baglaşylýan gulluk (täjirçilik) syrlary babat-da geleşikleri taýýarlamak; işgärleriň şahsy maglumatlaryny goramak boýunça maslahat bermek we kompaniýanyň degişli içerki resminamalaryny taýýarlamak.

· Standart talaplarynyň we bu ulgamda kompaniýanyň alyp barýan korporatiw syýasatyna toplumlaýyn barlag geçirmek;

· Parahorçylyga we korrupsiýa garşy milli we halkara kanunçylyklarynyň we kadalarynyň berjaý etmek boýunça maslahatlar.